خدمات ما

نقشه‎برداری زمينی: شامل تهيه نقشه‎های توپوگرافی اعم از منطقه‎ای، شهری و نقشه‎های کاداستر، نقشه‎برداری و پياده کردن طرحها شامل مسيرها، خطوط لوله، انتقال نيرو، نقشه‎های شهری و ثبتی، تهيه پروفيل های طولی و عرضی و تجميع و افراز زمين، تعيين و اندازه‎گيری نقاط کنترل زمينی عکسی، همچنين تهيه مدل ارتفاعی رقومی در مواردی که جمع‎آوری اطلاعات آن به روش زمينی است. انجام پردازش‎های کارتوگرافی برای ارائه و چاپ محصولات.


فتوگرامتری: شامل تبديل عکسهای هوايي و ماهواره‎ای به نقشه و تهيه انواع نقشه‎های عکسی و تصويري، فتوگرامتری برد کوتاه و انجام خدمات سنجش از دور، پردازش تصاوير و انجام تصحيحات هندسی مسطحاتی، رفع جابجايي ناشی از اختلاف ارتفاع، انجام تصحيحات طيفی، استخراج اطلاعات و تفسير داده‎های ماهواره‎ای و تعيين کاربری‎ها و تهيه مدل ارتفاعی رقومی( DTM,DEM,DSM)
آخرین اخبار

 • رییس هیئت مدیره تعاونی مسکن :
  گزارش پيشرفت ...
  10 دی 1390

آرشیو اخبار
 • تهيه نقشه‎های مسير قطار شهری( فازهای يک و دو و سه) و نظارت نقشه‎برداری بر پروژه قطار شهری شيراز
 • تهيه نقشه‎های کاداستر اراضی کشاورزی شبکه‎های آبياری مارون و جايزان در استان خوزستان به ميزان 24000هکتار
 • تهيه نقشه‎های کاداستر شبکه آبياری و زهکشی رامهرمز و رامشير در استان خوزستان به ميزان 24000هکتار
 • تهيه نقشه‎های کاداستر شهری، شهرهای فيروزآباد، نيريز و ناحيه 1 و 3 ثبتی شيراز
 • تعيين سطح زير کشت برنج در استان فارس با استفاده از تصاوير ماهواره ای IRS
 • تبديل عکسهای هوايی شهرهای ، استهبان ، مهر ، کارزين ، قير ، نوبندگان ، کوار به نقشه های 1:2000 به روش فتوگرامتری
 • تهيه نقشه‎های استريپ توپو( نواری) خطوط انتقال آب در استان هرمزگان به طول .......
 • تهيه نقشه‎های استريپ توپو( نواری) خطوط انتقال آب در استان فارس بيش از ...............کيلومتر
 • تهيه نقشه‎های تو پوگرافی وکاداستر اراضی در استانهای مختلف بيش از صد هزار هکتار
 • تهيه نقشه توپوگرافی از محل دفن پسماندهای هسته ای در کوير مرکزی ايران (انارک) .....
 •  مسير يابی  و نقشه‎برداری (ميخکوبی وتهيه پروفيلهای عرضی و طولی ) راههای روستائی استان فارس بيش از ...... کيلومتر

 

تبادل لینک

site banner link