لیست پروژه ها و تجربیات شرکت

فیلتر سازی بر اساس :
استان : کارفرما :

 • تهیه نقشه کاداستر اراضی سمت چپ شبکه رامهرمز بلوک 2
  استان کارفرما حجم عملیاتمبلغ قرارداد
  خوزستانسازمان آب و برق خوزستان188000000
 • تهیه نقشه توپوگرافی اراضی غرب کانال سلمان بلوک 2
  استان کارفرما حجم عملیاتمبلغ قرارداد
  خوزستانسازمان آب و برق خوزستان274000000
 • نقشه‎برداری مرمت و بازسازی شبکه دز
  استان کارفرما حجم عملیاتمبلغ قرارداد
  خوزستانسازمان آب و برق خوزستان1322000000
 • نقشه‎برداری مرمت و بازسازی شبکه دز
  استان کارفرما حجم عملیاتمبلغ قرارداد
  خوزستانسازمان آب و برق خوزستان1322000000
 • نقشه‎برداری راههای روستایی شهرستانهاممسنی،سپیدان..
  استان کارفرما حجم عملیاتمبلغ قرارداد
  خوزستانسازمان آب و برق خوزستان1273000000
 • تهیه نقشه توپوگرافی اراضی غرب کانال سلمان بلوک 3
  استان کارفرما حجم عملیاتمبلغ قرارداد
  خوزستانسازمان آب و برق خوزستان162000000
 • تهیه نقشه کاداستر شبکه آبیاری بهبهان بلوک 1
  استان کارفرما حجم عملیاتمبلغ قرارداد
  خوزستانسازمان آب و برق خوزستان387000000
 • تهیه نقشه کاداستر شبکه آبیاری بهبهان بلوک 2
  استان کارفرما حجم عملیاتمبلغ قرارداد
  خوزستانسازمان آب و برق خوزستان245000000
 • نقشه برداری طرح ابرسانی به مجتمع روستاهای پدل ولمزان
  استان کارفرما حجم عملیاتمبلغ قرارداد
  هرمزگانشرکت آب وفاضلاب روستایی استان هرمزگان21.5 کیلومتر و539.7 هکتار616000000
 • نقشه‎برداری مسیر خطوط انتقال آب طرح محرم بندرلنگه
  استان کارفرما حجم عملیاتمبلغ قرارداد
  هرمزگانشرکت آب وفاضلاب روستایی استان هرمزگان1434000000


آخرین اخبار

 • رییس هیئت مدیره تعاونی مسکن :
  گزارش پيشرفت ...
  10 دی 1390

آرشیو اخبار
 • تهيه نقشه‎های مسير قطار شهری( فازهای يک و دو و سه) و نظارت نقشه‎برداری بر پروژه قطار شهری شيراز
 • تهيه نقشه‎های کاداستر اراضی کشاورزی شبکه‎های آبياری مارون و جايزان در استان خوزستان به ميزان 24000هکتار
 • تهيه نقشه‎های کاداستر شبکه آبياری و زهکشی رامهرمز و رامشير در استان خوزستان به ميزان 24000هکتار
 • تهيه نقشه‎های کاداستر شهری، شهرهای فيروزآباد، نيريز و ناحيه 1 و 3 ثبتی شيراز
 • تعيين سطح زير کشت برنج در استان فارس با استفاده از تصاوير ماهواره ای IRS
 • تبديل عکسهای هوايی شهرهای ، استهبان ، مهر ، کارزين ، قير ، نوبندگان ، کوار به نقشه های 1:2000 به روش فتوگرامتری
 • تهيه نقشه‎های استريپ توپو( نواری) خطوط انتقال آب در استان هرمزگان به طول .......
 • تهيه نقشه‎های استريپ توپو( نواری) خطوط انتقال آب در استان فارس بيش از ...............کيلومتر
 • تهيه نقشه‎های تو پوگرافی وکاداستر اراضی در استانهای مختلف بيش از صد هزار هکتار
 • تهيه نقشه توپوگرافی از محل دفن پسماندهای هسته ای در کوير مرکزی ايران (انارک) .....
 •  مسير يابی  و نقشه‎برداری (ميخکوبی وتهيه پروفيلهای عرضی و طولی ) راههای روستائی استان فارس بيش از ...... کيلومتر

 

تبادل لینک

site banner link