لیست پروژه ها و تجربیات شرکت

فیلتر سازی بر اساس :
استان : کارفرما :

 • مطالعه و نقشه‎برداری راه عشایری گردنه خالص بوانات
  استان کارفرما حجم عملیاتمبلغ قرارداد
  فارساداره کل امور عشایر استان فارس20000000
 • مطالعه و نقشه‎برداری راه عشایری شورشیرین آباده
  استان کارفرما حجم عملیاتمبلغ قرارداد
  فارساداره کل امور عشایر استان فارس19000000
 • مطالعه و نقشه‎برداری راه عشایرممبلو- رودشیر سپیدان
  استان کارفرما حجم عملیاتمبلغ قرارداد
  فارساداره کل امور عشایر استان فارس19000000
 • تهیه نقشه های کاداستر رامشیر بلوک 1
  استان کارفرما حجم عملیاتمبلغ قرارداد
  خوزستانسازمان آب و برق خوزستان121798350
 • تهیه نقشه توپوگرافی اراضی طرح توسعه شهید چمران
  استان کارفرما حجم عملیاتمبلغ قرارداد
  خوزستانسازمان آب و برق خوزستان191000000
 • تهیه نقشه کاداستراراضی شبکه رامشیر بلوک 1
  استان کارفرما حجم عملیاتمبلغ قرارداد
  خوزستانسازمان آب و برق خوزستان122000000
 • تهیه نقشه توپوگرافی اراضی غرب کانال سلمان بلوک 1
  استان کارفرما حجم عملیاتمبلغ قرارداد
  خوزستانسازمان آب و برق خوزستان191000000
 • تهیه نقشه کاداستر اراضی شبکه رامشیر بلوک 2
  استان کارفرما حجم عملیاتمبلغ قرارداد
  خوزستانسازمان آب و برق خوزستان176000000
 • تهیه نقشه کاداستر اراضی شبکه رامشیر بلوک 3
  استان کارفرما حجم عملیاتمبلغ قرارداد
  خوزستانسازمان آب و برق خوزستان176000000
 • تهیه نقشه کاداستر اراضی سمت چپ شبکه رامهرمز بلوک 1
  استان کارفرما حجم عملیاتمبلغ قرارداد
  خوزستانسازمان آب و برق خوزستان188000000


آخرین اخبار

 • رییس هیئت مدیره تعاونی مسکن :
  گزارش پيشرفت ...
  10 دی 1390

آرشیو اخبار
 • تهيه نقشه‎های مسير قطار شهری( فازهای يک و دو و سه) و نظارت نقشه‎برداری بر پروژه قطار شهری شيراز
 • تهيه نقشه‎های کاداستر اراضی کشاورزی شبکه‎های آبياری مارون و جايزان در استان خوزستان به ميزان 24000هکتار
 • تهيه نقشه‎های کاداستر شبکه آبياری و زهکشی رامهرمز و رامشير در استان خوزستان به ميزان 24000هکتار
 • تهيه نقشه‎های کاداستر شهری، شهرهای فيروزآباد، نيريز و ناحيه 1 و 3 ثبتی شيراز
 • تعيين سطح زير کشت برنج در استان فارس با استفاده از تصاوير ماهواره ای IRS
 • تبديل عکسهای هوايی شهرهای ، استهبان ، مهر ، کارزين ، قير ، نوبندگان ، کوار به نقشه های 1:2000 به روش فتوگرامتری
 • تهيه نقشه‎های استريپ توپو( نواری) خطوط انتقال آب در استان هرمزگان به طول .......
 • تهيه نقشه‎های استريپ توپو( نواری) خطوط انتقال آب در استان فارس بيش از ...............کيلومتر
 • تهيه نقشه‎های تو پوگرافی وکاداستر اراضی در استانهای مختلف بيش از صد هزار هکتار
 • تهيه نقشه توپوگرافی از محل دفن پسماندهای هسته ای در کوير مرکزی ايران (انارک) .....
 •  مسير يابی  و نقشه‎برداری (ميخکوبی وتهيه پروفيلهای عرضی و طولی ) راههای روستائی استان فارس بيش از ...... کيلومتر

 

تبادل لینک

site banner link