لیست پروژه ها و تجربیات شرکت

فیلتر سازی بر اساس :
استان : کارفرما :

 • تهیه نقش های توپوگرافی وکاداستر سروچمن بوانات
  استان کارفرما حجم عملیاتمبلغ قرارداد
  فارسسازمان جهاد کشاورزی فارس70261100
 • نظارت نقشه برداری برپروژه قطارشهری
  استان کارفرما حجم عملیاتمبلغ قرارداد
  فارسسازمان قطارشهری شیرازکل عملیات قطار شهری0
 • تهیه مختصات چاهکهای آزمایشی دشتهای داراب و خسویه
  استان کارفرما حجم عملیاتمبلغ قرارداد
  فارسشرکت سهامی آب منطقه ای فارس17000000
 • نقشه‎برداری کاداستر و توپوگرافی سروچمن و سرچهان
  استان کارفرما حجم عملیاتمبلغ قرارداد
  فارسمدیریت نظام بهره‌‎برداری سازمان کشاورزی فارس70000000
 • نقشه‎برداری مسیرخطوط‎ انتقال آب‎ روستاهای همایجان
  استان کارفرما حجم عملیاتمبلغ قرارداد
  فارسشرکت آب و فاضلاب روستائی استان فارس358000000
 • نقشه‎برداری شهر،مسیرخط انتقال،تصفیه‎خانه سپیدان
  استان کارفرما حجم عملیاتمبلغ قرارداد
  فارسشرکت آب و فاضلاب استان فارس586000000
 • نقشه‎برداری شبکه های داخلی روستاهای ابوالوردی و ..
  استان کارفرما حجم عملیاتمبلغ قرارداد
  فارسشرکت آب و فاضلاب روستائی استان فارس255000000
 • تهیه نقشه توپوگرافی جایگاههای برق آبی مهریان-نخجیر
  استان کارفرما حجم عملیاتمبلغ قرارداد
  فارساداره کل برق روستایی216000000
 • تهیه نقشه توپوگرافی جایگاه برق‎آبی آبشار دره‎صحه..
  استان کارفرما حجم عملیاتمبلغ قرارداد
  فارساداره کل برق روستایی114000000
 • مطالعه و نقشه‎برداری راه ابیوردی به سیربانو
  استان کارفرما حجم عملیاتمبلغ قرارداد
  فارساداره کل امور عشایر استان فارس18000000


آخرین اخبار

 • رییس هیئت مدیره تعاونی مسکن :
  گزارش پيشرفت ...
  10 دی 1390

آرشیو اخبار
 • تهيه نقشه‎های مسير قطار شهری( فازهای يک و دو و سه) و نظارت نقشه‎برداری بر پروژه قطار شهری شيراز
 • تهيه نقشه‎های کاداستر اراضی کشاورزی شبکه‎های آبياری مارون و جايزان در استان خوزستان به ميزان 24000هکتار
 • تهيه نقشه‎های کاداستر شبکه آبياری و زهکشی رامهرمز و رامشير در استان خوزستان به ميزان 24000هکتار
 • تهيه نقشه‎های کاداستر شهری، شهرهای فيروزآباد، نيريز و ناحيه 1 و 3 ثبتی شيراز
 • تعيين سطح زير کشت برنج در استان فارس با استفاده از تصاوير ماهواره ای IRS
 • تبديل عکسهای هوايی شهرهای ، استهبان ، مهر ، کارزين ، قير ، نوبندگان ، کوار به نقشه های 1:2000 به روش فتوگرامتری
 • تهيه نقشه‎های استريپ توپو( نواری) خطوط انتقال آب در استان هرمزگان به طول .......
 • تهيه نقشه‎های استريپ توپو( نواری) خطوط انتقال آب در استان فارس بيش از ...............کيلومتر
 • تهيه نقشه‎های تو پوگرافی وکاداستر اراضی در استانهای مختلف بيش از صد هزار هکتار
 • تهيه نقشه توپوگرافی از محل دفن پسماندهای هسته ای در کوير مرکزی ايران (انارک) .....
 •  مسير يابی  و نقشه‎برداری (ميخکوبی وتهيه پروفيلهای عرضی و طولی ) راههای روستائی استان فارس بيش از ...... کيلومتر

 

تبادل لینک

site banner link