تجهیزات شرکت

تجهیزات و امکانات

فهرست

نام دستگاه

تعداد

1

GPS 1230 لايکا، دو فرکانسه مجهز به سيستم RTK

يک ست کامل
2

توتال استيشن TCR802 Power

يک دستگاه
3

توتال استيشن TCR 805 ULTRA

يک دستگاه
4

توتال استيشن TC 705

يک دستگاه
5

توتال استيشن TC 405

يک دستگاه
6

توتال استيشن TC 407

دو دستگاه
7

توتال استيشن TC 307

يک دستگاه
8

توتال استيشن SET 5

يک دستگاه
9

تئودوليت T2 ويلد

دو دستگاه
10

تئودوليت T020  زايس

يک دستگاه
11

طولياب DI 5

يک دستگاه
12

طولياب DI 1001

يک دستگاه
13

ترازياب الکترونيکی SPRINTER 250M

يک دستگاه
14

ترازياب NAK2

دو دستگاه
15

ترازياب NA1

يک دستگاه
16

GPS  دستی MAP60

4  دستگاه
17

GPS  دستی  60

4  دستگاه
18

دستگاه تبديل عکس به نقشه پارادايز( سافت کپی)

دو دستگاه
آخرین اخبار

 • رییس هیئت مدیره تعاونی مسکن :
  گزارش پيشرفت ...
  10 دی 1390

آرشیو اخبار
 • تهيه نقشه‎های مسير قطار شهری( فازهای يک و دو و سه) و نظارت نقشه‎برداری بر پروژه قطار شهری شيراز
 • تهيه نقشه‎های کاداستر اراضی کشاورزی شبکه‎های آبياری مارون و جايزان در استان خوزستان به ميزان 24000هکتار
 • تهيه نقشه‎های کاداستر شبکه آبياری و زهکشی رامهرمز و رامشير در استان خوزستان به ميزان 24000هکتار
 • تهيه نقشه‎های کاداستر شهری، شهرهای فيروزآباد، نيريز و ناحيه 1 و 3 ثبتی شيراز
 • تعيين سطح زير کشت برنج در استان فارس با استفاده از تصاوير ماهواره ای IRS
 • تبديل عکسهای هوايی شهرهای ، استهبان ، مهر ، کارزين ، قير ، نوبندگان ، کوار به نقشه های 1:2000 به روش فتوگرامتری
 • تهيه نقشه‎های استريپ توپو( نواری) خطوط انتقال آب در استان هرمزگان به طول .......
 • تهيه نقشه‎های استريپ توپو( نواری) خطوط انتقال آب در استان فارس بيش از ...............کيلومتر
 • تهيه نقشه‎های تو پوگرافی وکاداستر اراضی در استانهای مختلف بيش از صد هزار هکتار
 • تهيه نقشه توپوگرافی از محل دفن پسماندهای هسته ای در کوير مرکزی ايران (انارک) .....
 •  مسير يابی  و نقشه‎برداری (ميخکوبی وتهيه پروفيلهای عرضی و طولی ) راههای روستائی استان فارس بيش از ...... کيلومتر

 

تبادل لینک

site banner link